ALGEMENE VOORWAARDEN

Valetudo, Gezondheid & Ontspanning – Nicolette Sprenkels

Artikel 1, Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Behandelaar: degene die handelt als zelfstandig gevestigd therapeutisch en wellness voetreflextherapeut/wellness masseur/Vijf Elementen voedingsconsulent;  Cliënt: degene aan wie door de behandelaar therapeutische of wellness voetreflexbehandeling/wellness lichaams- en deelmassage / Vijf Elementen voedingsadvies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers;  Praktijkadres: de locatie waarop (of van waaruit) de praktijk wordt uitgeoefend. De behandelaar kan in overleg eventueel tegen vantevoren overeengekomen afwijkend tarief de behandeling ook op het bezoekadres van de cliënt geven, dan is het praktijkadres het adres waar de behandelaar voor afspraken te bereiken is.  Behandeling: therapeutische en wellness voetreflexbehandeling, wellness lichaams- en deelmassage, Vijf Elementen voedingsadvies. De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: Behandelaar, Cliënt, Praktijkadres en Behandeling.

 

Artikel 2, Algemeen

De behandelaar geeft de behandeling aan de cliënt op (vanuit) het praktijkadres Kerkdoel 5, 3264 AG Nieuw-Beijerland. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt direct op de hoogte gesteld.

 

Artikel 3, Basis

Bij de start van de eerste behandeling gaan de behandelaar en de cliënt een overeenkomst aan, waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4, Aanwezigheid en Verhindering

4.a De afgesproken tijd is voor de cliënt gereserveerd. De cliënt wordt geacht op tijd aanwezig te zijn. Omdat er op het praktijkadres geen wachtruimte aanwezig is, maximaal 5 minuten van tevoren.

4.b Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn dient hij de behandelaar hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt korter dan een etmaal (24 uur) voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de behandelaar geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de behandelaar gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Bij afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Bij een gewone maandag gaat de termijn dus in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

4.c Vanuit het oogpunt van hygiëne en om zo de effectiviteit van de opname van de olie te verhogen, doucht de cliënt zich voorafgaand aan een lichaamsmassage. De cliënt zorgt ervoor dat hij geen sterke parfum e.d. gebruikt. Tevens is het belangrijk dat zijn kleding niet naar rook ruikt.  4.d De mobiele telefoon staat op stil.
4.e De cliënt wordt aangeraden niet te veel of vet te eten noch een lege maag te hebben voor een massage. Na een behandeling is het advies om voldoende (warm) water te drinken en een rustmoment in te plannen.

4.f Wanneer de cliënt minderjarig is, dient één van de ouders bij de behandeling aanwezig te zijn.

 

Artikel 5, Tariefstelling

Bij het intakegesprek, of uiterlijk voor de behandeling aanvangt, deelt de behandelaar de cliënt mondeling mede welke tarieven er gelden en welke voorwaarden van toepassing zijn. De tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Het honorarium van de behandelaar is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende diensten. Indien na totstandkoming van een overeenkomst, doch voordat de vervolgbehandelingen hebben plaats gehad, lonen en prijzen een wijziging ondergaan, is de behandelaar gerechtigd het overeengekomen tarief overeenkomstig aan te passen, tenzij daar andere afspraken over zijn gemaakt.

Artikel 6, Betaling

De cliënt betaalt contant aan de behandelaar voor iedere behandeling direct na afloop daarvan, zulks tegen overgave van een door de behandelaar achteraf per e-mail verstuurde factuur, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 7, Verschuldigdheid

Voor de bepaling van hetgeen door of met betrekking tot de cliënt te eniger tijd aan de behandelaar verschuldigd is, zijn de boeken en de administratie van de therapeut bepalend, zulks behoudens tegenbewijs. Bezwaren tegen de hoogte van het behandelingsbedrag schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 8, Aansprakelijkheid

8.a De behandeling van de behandelaar is naar zijn aard resultaatgericht, zonder dat resultaat te garanderen. De behandelaar sluit elke aansprakelijkheid uit terzake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de gegeven behandeling en/of verband houdende met opvolging door de cliënt van door de behandelaar verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de behandelaar. 8.b Voor alle medische problemen dient de cliënt een huisarts te raadplegen. Als de cliënt onder behandeling staat van een huisarts of medisch specialist, dient hij deze behandeling niet te staken vanwege een behandeling bij voornoemde behandelaar, zoals bedoeld onder artikel 1. Staat cliënt onder behandeling van arts, therapeut of specialist, dan dient hij vooraf met hem te overleggen of behandeling uitgevoerd mag worden. 8.c De cliënt heeft de plicht bij het maken van een afspraak en voorafgaand aan de behandeling eventuele ziektes, blessures en de aanwezigheid van lichaamsvreemde voorwerpen te melden

8.d Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure, behoudt behandelaar zich het recht voor de behandeling te staken, niet door te laten gaan en cliënt door te verwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn voorts mogelijk na goedkeuring behandelend arts. De behandelaar is gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

 

Artikel 9, Inzagerecht

De cliënt heeft inzagerecht in het eigen dossier.

 

Artikel 10, Klachtenprocedure

Valetudo, Gezondheid & Ontspanning heeft een klachtenprocedure en is in het kader van de Wkkgz aangesloten bij het NIBIG. Uw behandelaar doet er alles aan om u een zorgvuldige behandeling te geven. Mocht u toch een klacht hebben, dan is de volgende procedure van toepassing, waarvan een uitgebreide versie bij uw behandelaar is op te vragen:

 

10.a In alle gevallen moet een klacht eerst bij uw eigen behandelaar worden ingediend. In onderling overleg zal de behandelaar haar best doen om de klacht op te lossen.

 

10.b Is het probleem op deze manier niet op te lossen, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de klachtenfunctionaris van Valetudo, Gezondheid & Ontspanning. De klachtenfunctionaris bemiddelt tussen de klager en uw behandelaar en probeert zo tot een voor beiden bevredigende oplossing te komen.

 

10.c Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u het geschil indienen bij de geschillencommissie. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend. Gegevens van de klachtenfunctionaris en de geschillencommissie kunnen worden opgevraagd bij uw behandelaar.

 

PRIVACYVERKLARING

Valetudo, Gezondheid & Ontspanning – Nicolette Sprenkels

Persoonsgegevens die wij verwerken

Valetudo, Gezondheid & Ontspanning verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam

• Adresgegevens

• Geboortedatum

• Geslacht

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• Gezondheidsgegevens

• Aanvullende gegevens conform het anamneseformulier i

• Behandelplan indien van toepassing

• Follow-up tussen de behandelingen door (lichamelijke, geestelijke
  reacties en veranderingen naar aanleiding van de behandeling)

• Achtergrond informatie nodig voor goed cliëntencontact

 

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Valetudo, Gezondheid & Ontspanning verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

 

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

 

Waarom we gegevens nodig hebben

Valetudo, Gezondheid & Ontspanning verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• U te kunnen bellen, mailen, of anderszins elektronisch berichten

  versturen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

• U te informeren over wijzigingen en aanbiedingen van onze diensten en

  producten

• Het afhandelen van uw betaling

• Verzenden van oefeningen ter ondersteuning van de gezondheid,

  informatie en onze nieuwsbrief

• Het kunnen uitvoeren van een behandeling

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Valetudo, Gezondheid & Ontspanning zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: maximaal 7 jaar cliëntdossiers en 7 jaar administratieve gegevens benodigd voor de boekhouding.

 

Delen met anderen

Valetudo, Gezondheid & Ontspanning deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@valetudo-gezondheidwelzijn.nl. Valetudo, Gezondheid & Ontspanning zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Valetudo, Gezondheid & Ontspanning neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@valetudo-gezondheidwelzijn.nl.

 

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Valetudo, Gezondheid & Ontspanning, kunt u ons als volgt bereiken:

 

Straatnaam en nummer:  

Kerkdoel 5

Postcode en plaats:

3264 AG  Nieuw-Beijerland

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:

58942149

Telefoonnummer:

0640933686

E-mailadres:

 info@valetudo-gezondheidwelzijn.nl

 

 

 

 

 

i Valetudo, Gezondheid & Ontspanning maakt in de verwerking van persoonsgegevens onderscheid in therapeutische behandelingen en ontspannende behandelingen. De anamnese wordt handmatig opgenomen en bijgewerkt.

 

Bij behandelingen voor ontspanning wordt geen anamnese afgenomen en derhalve niet verwerkt cq. opgeslagen.

﷯

Valetudo

Gezondheid en Ontspanning

 

Nicolette Sprenkels

Kerkdoel 5,  3264 AG Nieuw-Beijerland

Tel.: 06-40933686

 

KvK Rotterdam nr.: 58942149

BTW nr.: NL001807570B07